Rekrutacja

Drodzy Rodzice,  Opiekunowie

Rozpoczynamy rekrutację, bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym Zespołem Aspergera na dni otwarte 21 marca 2022 roku oraz do kontaktu  osobistego (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania), telefonicznego lub e- mailowego z Dyrektorem Szkoły.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów

SPS nr 26 ul. Bronowicka 21      ☎ – 81 746 14 07
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem    ☎ – 81 466 46 15
poczta@sps26.lublin.eu

ZASADY REKRUTACJI:

 • Rekrutacja do szkoły trwa cały rok, a uczniowie w miarę posiadanych wolnych miejsc są przyjmowani do odpowiednich oddziałów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Do klas już istniejących uczniowie są przyjmowani w przypadku wolnych miejsc.

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych

 • Podstawą przyjęcia dziecka do naszej szkoły jest  skierowanie  z Urzędu Miasta Lublin  Wydział Oświaty i Wychowania (Lublin, ul. Narutowicza 37/39),  uzyskane na podstawie podania i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Dokument ważny jest przez 14 dni od daty skierowania ucznia do szkoły.

>>Podanie do UM Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania<<

 • Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka składają również w szkole (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poczta@sps26.lublin.eu bądź przesyłką pocztową na adres szkoły) :
 1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 2. klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
 3. wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
 4. wniosek o organizację dowozu dziecka do szkoły
 • W przypadku dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Lublin, podanie wraz z orzeczeniem należy złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Zasady przyjmowania uczniów do pozostałych klas:

 • Rekrutacja uczniów do pozostałych klas trwa przez cały rok szkolny.
 • W przypadku przyjęcia ucznia do klasy już istniejącej oprócz skierowania organu prowadzącego, kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, klauzuli o przetwarzaniu konieczne jest złożenie także świadectwa ukończenia klasy oraz  odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.