STYPENDIUM, ZASIŁEK SZKOLNY

STYPENDIUM, ZASIŁEK SZKOLNY

1. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym – przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.
2. Zasiłek szkolny, przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Nie obowiązuje kryterium dochodowe. O zasiłki mogą ubiegać się osoby w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.
Wnioski można pobrać w wersji papierowej ze strony internetowej szkoły Urzędu Miasta lub u pedagoga szkolnego, w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta, szczegółowe informacje znajdują się w zakładce zamieszczonej po prawej stronie „Karta informacyjna: bip.lublin.eu” lub w aplikacji stypendia.edu.lublin.eu.
Wypełniony wniosek ręcznie lub elektronicznie, w formie papierowej należy złożyć w szkole, w sekretariacie szkoły przy ul. Krochmalnej 29, do dnia 15 września 2021r.
W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt pedagog Małgorzata Wasilewicz i Kinga Kowalik.