Rekrutacja

Drodzy Rodzice,  Opiekunowie

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym Zespołem Aspergera na dni otwarte 22 marca 2023 roku oraz do kontaktu  osobistego (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania), telefonicznego lub e- mailowego z Dyrektorem Szkoły.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka.

Do Państwa dyspozycji pozostajemy pod numerami telefonów

SPS nr 26 ul. Bronowicka 21      ☎ – 81 746 14 07
Szkoła Filialna dla Dzieci z Autyzmem    ☎ – 81 466 46 15
poczta@sps26.lublin.eu

ZASADY REKRUTACJI:

Dla uczniów mieszkających w Lublinie ubiegających się o przyjęcie do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Lublin:

1. Rodzice/opiekuni prawni dziecka, po zapoznaniu się z ofertą wybranej szkoły, składają podanie do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin (Lublin, ul. Narutowicza 37/39), o skierowanie dziecka do szkoły na właściwy etap edukacyjny.

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego na dany etap edukacyjny przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to zarówno uczniów starających się o przyjęcie do klas pierwszych i klas programowo wyższych.

3. Termin składania wniosku: cały rok.

4. Miejsce składania wniosku: Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (Lublin, ul. Narutowicza 37/39).

5. Załącznik: >>Podanie do UM Lublin Wydziału Oświaty i Wychowania<<

6. Uzyskane skierowanie  z Urzędu Miasta Lublin  ważne jest przez 14 dni (od daty podanej w treści dokumentu).

Po uzyskaniu skierowania Rodzice zapisują dziecko do szkoły i składają w sekretariacie szkoły (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poczta@sps26.lublin.eu bądź przesyłką pocztową na adres szkoły) :

  1. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  2. klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
  3. wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
  4. wniosek o organizację dowozu dziecka do szkoły.
  5. Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.

Dla uczniów mieszkających poza Lublinem ubiegających się o przyjęcie do szkoły specjalnej prowadzonej przez Miasto Lublin:
W przypadku dzieci zamieszkałych poza terenem Miasta Lublin, podanie wraz z orzeczeniem należy złożyć u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.