Informacje COVID

INFORMACJE:

Komunikat z dnia 27 stycznia 2022
W związku z nowym Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 roku informuję Państwa, że Decyzją Dyrektora od dnia 31 stycznia2022 roku do 4 lutego 2022 pracujemy według poniższego harmonogramu.
1. Budynek przy ulicy Kurantowej – wszystkie klasy uczą się w formie stacjonarnej.
2. Budynek przy ulicy Krochmalnej – wszystkie klasy uczą się w formie stacjonarnej.
3. Budynek przy ulicy Bronowickiej – klasy 6A, 6F, 7A, 7E, 7F, 7H, 7L, 8A, 8C, 8G, 8J – przechodzą w tryb nauki zdalnej, pozostałe klasy uczą się w formie stacjonarnej. Klasa 4B pozostaje w edukacji zdalnej do zakończenia kwarantanny po otrzymaniu informacji z SANEPID.
Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym kontynuują naukę w dotychczasowej ustalonej formie.

Jednocześnie apelujemy do Państwa o pozostawianie w domu dzieci z oznakami choroby, przypominamy również o obowiązku noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły przez dzieci w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Decyzja odnośnie kolejnego tygodnia będzie zależna od sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 29 stycznia 2021r.

W związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie funkcjonowania szkół i placówek od 1 lutego 2021r informuję Państwa, że w naszej szkole kontynuujemy nauczanie hybrydowe.

  • Uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie, realizując zajęcia wynikające z podstawy programowej zgodnie z planem lekcji podanym we wrześniu.
  • Uczniowie klas 4-8 w budynkach przy ul. Krochmalnej i Bronowickiej pracują w systemie hybrydowym:
  • Od 1 do 7 lutego 2021r stacjonarnie pracują uczniowie klas 4 – 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Uczniowie klas 4-8 z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują zajęcia w formie zdalnej.

W przypadku, gdy wszyscy rodzice danej klasy (4-8) wyrażą chęć pozostania w trybie nauki zdalnej proszę o kontakt z wychowawcą do dnia 30.01.2021r. do godz. 12.00, a wychowawców do przekazania tej informacji dyrektorowi do godziny 14.00 w dniu 30.01.2021r.

  • Od 8 do 14 lutego 2021r.(planujemy do 21.02.2021r.) stacjonarnie pracują uczniowie klas 4-8 z autyzmem i/lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Uczniowie klas 4-8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizują zajęcia w formie zdalnej.

Uczniowie klas 4-8 uczący się w formie stacjonarnej i zdalnej realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji podanym we wrześniu.

Zajęcia stacjonarne będą realizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego m.in. nauka każdej klasy będzie odbywała się w jednej sali, każda klasa będzie miała indywidualnie wyznaczony czas przerw oraz porę spożywania posiłków, sale lekcyjne będą wietrzone i dezynfekowane.

Rodzicom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przypominam o konieczności noszenia przez dzieci maseczek w częściach wspólnych budynku np. na korytarzu szkolnym.

W związku z dużymi ograniczeniami jakimi podlega przebywanie uczniów w świetlicy, proszę,  w miarę możliwości, o przywożenie dzieci na lekcje i odbieranie bezpośrednio po zajęciach.

Świetlica przewidywana jest głównie dla uczniów rodziców pracujących.

Informuję Państwa, ze z powodu późnego ukazania się rozporządzenia MEN uczniowie klas 5B, 5Ca, 6B, 6I, 7F, 5K/7H w bieżącym tygodniu nie mogą korzystać z dowozów ZTM, muszą być dowożeni i odbierani ze szkoły przez rodziców.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 14.01.2021

Komunikat dotyczący nauki w dniach 18-31 stycznia 2021r.
W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MEN w sprawie powrotu uczniów do nauki po feriach i uszczegółowienia zasad pracy w szkołach specjalnych zarządzam następujące zasady pracy w naszej szkole w dniach 18-31 stycznia 2021r:
• Uczniowie klas 1-3 od 18 do 31 stycznia uczą się stacjonarnie, realizując zajęcia wynikające z podstawy programowej zgodnie z planem lekcji podanym we wrześniu.
• Uczniowie klas 4-8 pracują w systemie hybrydowym:
W budynku przy ul. Krochmalnej od 18 do 31 stycznia stacjonarnie pracują uczniowie klas 4 i 6 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
W budynku przy ul. Bronowickiej
od 18 do 24 stycznia stacjonarnie pracują uczniowie klas 5B, 5Ca, 6B, 6I, 5H/7K, 7F
od 25 do 31 stycznia stacjonarnie pracują uczniowie klas 7E, 7I, 8A, 8B, 8D, 8G, 8H, 8I
Uczniowie klas 4-8 uczący się w formie stacjonarnej realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji podanym we wrześniu.
• Uczniowie klas 4-8 z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim w dniach 18-31 stycznia realizują zajęcia w formie zdalnej.
Zajęcia stacjonarne będą realizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego m.in. nauka każdej klasy będzie odbywała się w jednej sali, każda klasa będzie miała indywidualnie wyznaczony czas przerw oraz porę spożywania posiłków, sale lekcyjne będą wietrzone i dezynfekowane.

Proszę Rodziców/Opiekunów o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi MEN, GIS.
Proszę Rodziców/Opiekunów o przeprowadzenie rozmów z dziećmi na temat konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, zwłaszcza konieczności częstego mycia rąk oraz ograniczania przemieszczania się w budynku szkoły. (Każda klasa ma wyznaczoną salę i część korytarza do przebywania w czasie przerw.)
Rodzicom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przypominam o konieczności noszenia przez dzieci maseczek w częściach wspólnych budynku np. na korytarzu szkolnym.

W związku z dużymi ograniczeniami jakimi podlega przebywanie uczniów w świetlicy, proszę , w miarę możliwości, o przywożenie dzieci na lekcje i odbieranie bezpośrednio po zajęciach.
Rodziców, chcących skorzystać z opieki świetlicowej dla swoich dzieci proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły z określeniem czasu pobytu dziecka w świetlicy w poszczególnych dniach.

Informuję Państwa, ze z powodu późnego ukazania się rozporządzenia MEN uczniowie klas 4-8 w pierwszym tygodniu nie mogą korzystać z dowozów ZTM, muszą być dowożeni i odbierani ze szkoły przez rodziców.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 15.12.2020

Informuję Państwa, że w dniach 23, 24 oraz 28-31.12.2020r. istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej w budynku przy ulicy Bronowickiej dla uczniów rodziców pracujących.
Zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły (tel. 81 746 14 07) do piątku 18.12.2020 do godz 10.00.
Świetlica będzie czynna w godz. 7.00- 16.00 (24.12 do godz.14.00).
W dniach opieki świetlicowej nie będą przygotowywane obiady, nie będzie też zorganizowanych dowozów.
Zgłaszając dziecko do opieki świetlicowej proszę o zadeklarowanie dni oraz godzin obecności ucznia w świetlicy.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 11.12.2020

Szanowni Państwo
Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem MEN uczniowie klas 8 realizujący podstawę programową dla uczniów z normą lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim mogą korzystać z konsultacji w szkole.
Dla uczniów pozostałych klas z normą lub z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, mających problemy z realizowaniem i dokumentowaniem pracy zdalnej jest możliwość zorganizowania indywidualnych konsultacji z nauczycielami w szkole w dniach 17,18 i 21 grudnia 2020r. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy są zagrożeni brakiem klasyfikacji lub oceną niedostateczną z jakiegoś przedmiotu.
Proszę Państwa o informację, kto z uczniów chciałby skorzystać z takiej formy pomocy.
Informacje proszę przekazać do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły do dnia 15 grudnia 2020r. do godz.12.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 27.11.2020

Dyrektor Szkoły zarządza, że od dnia 30 listopada kontynuujemy nauczanie hybrydowe.

Klasy realizujące zajęcia stacjonarne :

w budynku przy ulicy Kurantowej: 1E, 2B, 2C, 2E, 2F, 2G, 2J, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G i 4Ca z ulicy Krochmalnej

w budynku przy ulicy Bronowickiej: 1A, 1B, 1I, 1J, 2K/3J, 5H/7K, 6I, 7E, 7F, 8A i 6Ha z ulicy Krochmalnej

Klasy pozostające na zajęciach zdalnych:

z budynku przy ulicy Kurantowej: 1C, 1D, 2D, 2H, 3A

z budynku przy ulicy Bronowickiej: 2A, 3K, 3F, 5A, 5B, 5C, 5Da, 5F/6L, 6A, 6B, 6Ea, 6Fa, 7A, 7Ga, 7Ha, 7I, 7J, 8B, 8C, 8D, 8E, 8Fa, 8Ga, 8H, 8I, 8J.

z budynku przy ulicy Krochmalnej: 4A, 4Ca, 4Da, 4Ea, 4F, 4Ga, 4Ia, 4Ja, 6Ca, 6D, 6G, 6Ja, 6Ka/7La

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 20.11.2020

Szanowni Państwo
Po zebraniu informacji od rodziców i wychowawców informuję, że w nadchodzącym tygodniu od 23.11.2020 do 27.11.2020 w Budynku przy ulicy Bronowickiej uczniowie klas 5A, 5F/6L, 6B, 6Fa, 6I, 7E, 7Ha, 7Ka/5Ha, 8A, 8B, 8C, 8F, i 8G wracają do zajęć stacjonarnych, zaś uczniowie pozostałych klas IV-VIII ( 5B, 5C, 5Da, 6A, 6Ea, 7A, 7Ga, 7I, 7J, 8D, 8Ea, 8H, 8I, 8J) zgodnie z oświadczeniem rodziców pozostają w trybie nauki zdalnej.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 19.11.2020

Szanowni Państwo,

Informuję, że w nadchodzącym tygodniu (23-27 listopada) kontynuujemy naukę w systemie hybrydowym.

Uczniowie klas I-III i nauczania indywidualnego realizują obowiązek szkolny w formie zdalnej.

Uczniowie klas IV-VIII realizują obowiązek szkolny w formie stacjonarnej.

Obowiązuje plan dzwonków szkolnych ustalony od 1 września 2020r. (45 minut lekcji, 10 min. przerwy).

W klasach I-III nauczyciele wychowawcy ustalają zajęcia on-line, dostosowując je do godzin przewidzianych planem rzeczywistym. Nauczyciele rewalidatorzy realizują wszystkie zajęcia (stacjonarne i zdalne) według ustalonego planu. Zajęcia zdalne z klasami młodszymi prowadzą on-line ze szkoły.

Świetlica szkolna 

Obejmuje opieką dzieci rodziców pracujących. Rodziców niepracujących prosimy o dowożenie uczniów bezpośrednio przed zajęciami i odbieranie ich po zajęciach. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych należy zgłosić w sekretariacie szkoły do dnia 20.11.2020 do godz.10.00.

Obiady

Chęć korzystania przez ucznia z obiadów w szkolnej stołówce należy zgłosić do 20.11.2020r. do godz. 10.00.

Dowóz

O chęci korzystania z dowozów rodzice muszą powiadomić sekretariat szkoły do czwartku 19.11.2020r. do godziny 15.

Przypominam, że na terenie szkoły obowiązuje Regulamin Funkcjonowania Szkoły  w czasie pandemii. Zgodnie z tym regulaminem do szkoły nie mogą uczęszczać dzieci chore oraz te, których najbliżsi przebywają w izolacji lub na kwarantannie.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja

W związku z przejściem naszej szkoły od dnia 16 listopada 2020 roku w tryb nauki hybrydowej (klasy I – III nauka stacjonarna) przypominamy Państwu, że do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, które nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą chorą na covid-19.

Uczniowie korzystający z nauki w budynku szkolnym muszą mieć wydrukowane i wypełnione poniższe oświadczenie:

oświadczenie.pdf

oświadczenie.doc


Informacja z dnia 12.11.2020

Informuję, że w kolejnym tygodniu tj. od 16 do 20 listopada przechodzimy w tryb nauki hybrydowej. Uczniowie klas 1-3 oraz ich nauczyciele wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Dopuszcza się pozostanie klas 1-3 w trybie nauki zdalnej w przypadku, gdy 100% rodziców uczniów danej klasy wyrazi chęć dalszego korzystania z takiego trybu nauki.
Uczniowie klas 4-8 nadal korzystają z nauki w trybie zdalnym.

Świetlica szkolna w dniach 16-20 listopada pracuje w godzinach 7.00-16.00. Z opieki świetlicowej mogą korzystać tylko uczniowie rodziców pracujących.
Dowozy rodzice zapewniają we własnym zakresie.
Dokładną organizację pracy na nadchodzący tydzień podadzą wychowawcy klas.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 5.11.2020

Szanowni Państwo
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz pracowników od 9 do 29 listopada 2020r. we wszystkich klasach naszej szkoły będziemy kontynuować naukę w systemie zdalnym.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia  23.10.2020

Informuję, że zgodnie z decyzją Sanepidu w dniach 26.10 – 08.11.2020 wszystkie klasy naszej szkoły w budynkach przy ul. Bronowickiej, Kurantowej i Krochmalnej przechodzą na naukę zdalną.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 22.10.2020  

W trosce o zdrowie wychowanków, w związku z potwierdzonymi dodatnimi wynikami testów covid 19 u nauczycieli, proszę Państwa o uważną obserwację dzieci. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów proszę poinformować lekarza, że w szkole są potwierdzone przypadki covid 19.
O wszelkich sytuacjach zdrowotnych potwierdzających covid proszę nas informować.
Bardzo proszę śledzić komunikaty podawane przez rząd oraz wiadomości przesyłane przez szkołę dotyczące formy edukacji prowadzonej w najbliższych tygodniach.
Pozdrawiam, życząc zdrowia i spokoju

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 19.10.2020 

Informujemy, że w dniach 20 – 23.10.2020 klasy IV – VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

Edukacja stacjonarna dla klas I-III w budynkach przy ulicach Kurantowej i Bronowickiej realizowana jest zgodnie z obowiązującymi godzinami dzwonków.
Świetlica i stołówka szkolna pracuje bez zmian.  Aby ograniczyć kontakty dzieci w czasie przebywania w świetlicy proszę, prosimy aby rodzice w miarę swoich możliwości indywidualnie przywozili i odbierali dzieci ze szkoły.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja z dnia 15.10.2020

Decyzją Dyrektora szkoły pozytywnie zaopiniowaną przez Sanepid zajęcia w naszej szkole przy ulicy Bronowickiej zostają zawieszone od 16.10.2020 (piątek) do 19.10.2020 (poniedziałek), w związku z pozytywnym wynikiem jednego z nauczycieli. Budynek będzie niedostępny zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. W tych dniach świetlica szkolna również nie pracuje. Obiady będą automatycznie odpisane.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Informacja

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, prosimy zapoznać się i stosować uaktualniony Regulamin Szkoły

>>> REGULAMIN <<<


Informacja

Szanowni Państwo

przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz plakaty informacyjne skierowane do uczniów i rodziców.

  1. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji pdf
  2. List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji word
  3. Plakat – 10 zasad dla rodziców
  4. Plakat – 10 zasad dla uczniów

Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo

Nauczanie zdalne to nowe wyzwanie, które towarzyszy nam wszystkim od 16 marca 2020 r. Liczymy na Państwa zrozumienie oraz współpracę w realizacji statutowych zadań szkoły. Dołożymy starań, aby w ścisłej współpracy z Państwem zorganizować i poprowadzić edukację w sposób zindywidualizowany oraz dostosowany do potrzeb i możliwości Naszych Uczniów. W uzgodnieniu z nauczycielami wprowadzimy sposoby monitorowania i sprawdzania wiedzy każdego ucznia oraz postępów w nauce. Będziemy mieli na uwadze przede wszystkim możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży, zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz Państwa oczekiwania i możliwości.

W Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka oraz Szkole Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem. W tym czasie nauczyciele będą prowadzić zajęcia w sposób ustalony z Rodzicami oraz pozostaną do  dyspozycji pod służbowym e-mailem. Zachęcam Rodziców do regularnego kontaktu i zgłaszania do nauczycieli ewentualnych problemów czy uwag.

Wykorzystane zostaną wszystkie dostępne techniki związane ze zdalnym nauczaniem. Zajęcia zdalne prowadzone będą z wykorzystaniem dziennika elektronicznego (zakładka: zadania domowe), poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, telefonów i innych kanałów komunikacji (np. przesłanie na wskazany adres pakietów edukacyjnych pocztą).

We wszystkich ważnych sprawach zapraszam do kontaktu ze szkołą pod numerem telefonu: 81 746 14 07 w godzinach 8.00-14.00 lub adres: poczta@sps26.lublin.eu

Pracujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492). W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Bożenna Kowalik


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach – komunikat MEN

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie oraz rekomendacją Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta Lublin wynikającym z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia szkolne w okresie 12 – 25 marca 2020 roku zostają zawieszone.

Bożenna Kowalik

Dyrektor