Historia Szkoły

Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze hasła, przepływać winno przez nią wszystko, co daje życie – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w nim zabagnione. A uczynić to może tylko szkoła nie regulaminowa, sztukowana i odśnieżana, a szkoła z gruntu inna, z gruntu – nie z księżyca…

 Janusz Korczak

1920-1921

Początki pracy pierwszej w Lublinie i województwie szkoły specjalnej sięgają roku 1920. W tym okresie jest jeden nauczyciel Maria Skrodzka i jedna klasa licząca 18 uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie umysłowym i różnym wieku przy Szkole Powszechnej Nr 8.

1922-1930

Rok 1922 szkoła liczy już 32 uczniów w dwu klasach i dwie nauczycielki – M. Skrodzka i T. Fałek. W tym też roku szkoła jest przeniesiona do budynku Szkoły Powszechnej Nr 7. Do szkoły specjalnej były przyjmowane dzieci po trzyletnim pobycie w jednej klasie szkoły powszechnej.
W roku 1925 kierownikiem szkoły zostaje Leopold Dussyl absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szkoła otrzymała trzy izby w lokalu przy ul.3 Maja 9 – było już około 55 uczniów i pracowało 4 nauczycieli. W 1926 roku szkoła otrzymała nowy czteroizbowy lokal przy ul. Niecałej 6. Kierownikiem szkoły w 1927 jest Tadeusz Zieliński. Dzięki jego staraniom lokal przy ul. Niecałej 6 zostaje powiększony.

1930-1939

Kronika szkoły podaje, że w roku szkolnym 1930/31 jest już 158 uczniów, 4 nauczycieli, 9 oddziałów, cztery sale lekcyjne, a kierownikiem szkoły był Józef Czechowicz. Utworzono przy szkole pierwsze warsztaty przyuczające do zawodu szewca i szwalnię. Dzięki pomocy Koła Patronatu i Rady Szkolnej w 1930 roku szkoła otrzymała ogródek, w którym były prowadzone lekcje przyrody i zajęcia sportowe. Zorganizowano również bibliotekę szkolną i zaczęto wydawać „Naszą Gazetkę” Zajęcia prowadzono belgijską metodą ośrodków zainteresowań.
W 1933 roku przy szkole otwarto kurs dla dzieci głuchych, a od kwietnia 1934 roku stał się on oficjalną klasą szkolną.
W roku szkolnym 1934/35 uczniowie rozpoczęli naukę w nowym lokalu przy ul. Zamojskiej 12 na drugim piętrze. Kierownikiem szkoły jest Jan Siemicki. Szkoła liczy już 178 uczniów. Rok 1938 liczba uczniów szkoły specjalnej przy ul.Zamojskiej 12 wynosiła 231, w tym 12 dzieci głuchoniemych. Grono pedagogiczne szkoły liczyło 12 nauczycieli specjalistów, 3 nauczycieli zawodu i 2 nauczycieli religii.

img0093e38Ogólna grupa dzieci Szkoły Specjalnej w Lublinie wraz z gronem nauczycielskim, rok szk. 1930/31

img014e2e9Grono nauczycielskie Szkoły Specjalnej w Lublinie, rok szk. 1930/31.

img019559aKlasa V, rok szk. 1933/34 

img0168f61               Zagonki uczniów klasy II, rok szk. 1934/35

img01787beGrupa dzieci przed bramą wejściową do szkoły

 1939-1944

Likwidacja szkoły przez niemieckiego okupanta – zniszczenie dotychczasowego dorobku.

1944 – 1953

Wznowienie działalności szkoły przy ul. Królewskiej 11 pod kierownictwem Stefana Zielińskiego. W marcu 1945 roku powiększono szkołę o dwa oddziały dla dzieci głuchych. W ten sposób reaktywowano specjalną szkołę podstawowa dla różnych niepełnosprawności i nadano jej numer 26. Od września 1945 roku kierownikiem szkoły zostaje Stefania Kutnikowska. Przy ul. Królewskiej szkoła posiada 6 izb i kancelarię łącznie z pokojem nauczycielskim. W pomieszczeniach tych mieściło się 7 oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualn i 3 łączone oddziały dla dzieci głuchych. Nauka odbywała się na dwie zmiany. Lata 1950 -1951 to okres rozwoju szkoły. Przybywało uczniów, powiększała się liczba nauczycieli. Kierownictwo szkoły obejmuje Józef Jędrych. Od 1952 roku zostaje wydzielona szkoła dla dzieci głuchych – rozpoczyna ona swoją działalność we własnym lokalu przy ul. Buczka 21.W pomieszczeniach zwolnionych przez dzieci głuche J. Jędrnych zorganizował pierwszą klasę Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej. Nauką w szkole nr 26 objętych jest 179 uczniów w 13 klasach. Szkołę zradiofonizowano, wyposażono pracownię krawiecką i koszykarską utworzono dział zabawkarski dla chłopców. Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci.

img018ee6fGrupa dzieci z kierownikiem szkoły, rok szk. 1950/51

1953 – 1972

Dalszy rozwój szkoły pod kierownictwem Heleny Kamińskiej, uczennicy Janusza Korczaka i Marii Grzegorzewskiej. Nauczaniem objęto osiem klas (200 dzieci), pod kierunkiem 13 nauczycieli. W roku szkolnym 1954/55 szkoła zawodowa przenosi się do własnego lokalu dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 26 zaczęła funkcjonować jako samodzielna jednostka. W dniu 28 kwietnia 1957 roku szkoła nr 26 otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Dużym wydarzeniem w roku 1960 były pierwsze w historii szkoły praktyki studenckie Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Do technik przysposobienia zawodowego włączono gospodarstwo domowe dla dziewcząt. W szkole działa zespół taneczny i koła zainteresowań. W styczniu 1965 roku władze miasta przyznają teren pod budowę nowej szkoły. I oto 5 stycznia 1967 r przedstawiciel Inspektoratu Oświaty Piotr Kalisz przekazał kierownikowi szkoły dokumentację nowego budynku szkoły nr 26 przy ul. Bronowickiej 21. W dniu 26 stycznia 1967 odbył się pierwszy uczniowski apel w nowej szkole. Pismem z dnia 3 marca 1967 Kurator Okręgu Szkolnego w Lublinie – M. Zachajkiewicz nadał szkole nazwę „Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka.” W szkole nauka odbywa się na jedną zmianę, zorganizowano 13 oddziałów, pracowników pedagogicznych było 18.
W następnych latach szkoła poszerza swą działalności pedagogiczną – 295 uczniów w 14 oddziałach, w tym 26 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.  Zapewnienie opieki lekarskiej, rehabilitacyjnej, pozalekcyjnej.

Utworzenie biblioteki, Izby Pamięci Narodowej, pracowni przedmiotowych. Odsłonięcie w holu Szkoły medalionu z brązu przedstawiającego Janusza Korczaka – patrona szkoły – w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. W roku szkolnym 1972 odchodzi na emeryturę długoletni kierownik szkoły Helena Kamińska.

img001ad66Inscenizacja na zakończenie roku szkolnego 1955/56.

Muchomor i krasnoludki

gdansk        Uczniowie klasy V na wycieczce w Gdańsku

img003691c                         Absolwenci klas siódmych wraz ze swoimi nauczycielami, rok szk. 1962/63 

img004b74eWystawa prac uczniów, rok szk. 1963/64        

1972 – 1989

Dyrektorem szkoły zostaje J. Pęszyńska. Szkoła liczy 17 oddziałów, a w nich 350 uczniów. Z konieczności nauka odbywała się na dwie zmiany. Trwały systematyczne prace nad udoskonaleniem bazy lokalowej szkoły, uzupełniono klasy w niezbędny sprzęt i nowe meble. W wyniku modernizacji szkoła posiada 12 izb lekcyjnych, 6 pracowni: gospodarstwa domowego, krawiectwa, obróbki drewna, obróbki metalu, technik różnych, pracownie plastyczna. Zostały wybudowane dwa tarasy przed szkołą, zorganizowano ogródek geograficzny, zagospodarowano teren pod boisko szkolne. Urządzono zieloną salę na wolnym powietrzu oraz wybudowano ogródek jordanowski dla potrzeb dzieci klas młodszych. W 1973 roku otwarto gabinet stomatologiczny. W lutym 1974 dyrektorem szkoły zostaje Józef Mich. W grudniu 1974 Kurator Okręgu szkolnego nadał szkole nr 26 statut szkoły ćwiczeń Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMCS. Powstanie szczepu harcerskiego im. Józefa Czechowicza. W 1975 roku zapoczątkowano olimpiady sportowe szkolnictwa specjalnego i przegląd twórczości artystycznej uczniów szkół specjalnych. W 1978 powołanie Kręgu Pedagogicznego Polskiego Komitetu Korczakowskiego – 100 lecie urodzin Janusza Korczaka. W 1978 szkole przyznano etat bibliotekarza i logopedy. Kontynuacja pracy szkoły pod kierownictwem Waldemara Maciąga. W 1986 roku w szkolne prowadzone są zajęcia z dziećmi klasy drugiej metoda „dobrego startu” przez Martę Bogdanowicz – psycholog kliniczny z Uniwersytetu Gdańskiego. Rok 1989 dyrektorem szkoły w drodze konkursu zostaje Michał Ślusarz.

img0083e0dDrużyna harcerska im. J. Czechowicza, rok szk. 1975/76

1990 – 2000

Ogromnym osiągnięciem ostatnich lat jest pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Rehabilitacyjnego w kwocie 35.000 nowych złotych na modernizację obiektów szkolnych. Zostały wykonane podjazdy, które w znacznym stopniu ułatwiły uczniom niepełnosprawnym poruszanie się po szkole. Szkoła przeszła gruntowną modernizację. Wszystkie klasy, korytarze zostały wyłożone wykładziną antypoślizgową, która zapewnia bezpieczeństwo naszym uczniom. Wszystkie toalety zostały przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych. W klasach wymieniono meble, zakupiono sprzęt audiowizualny. Wyremontowano stołówkę szkolną. Zmieniły wygląd również pracownie zajęć praktyczno- technicznych, świetlica oraz szatnie. W wyniku remontu wygospodarowano miejsce na sale do zajęć korekcyjnych i rewalidacyjnych. Jest to pierwsza szkoła specjalna w województwie, pokonująca bariery architektoniczne. W roku 1992 u boku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 powstała Szkoła Podstawowa nr 49. Jest pierwszą w Polsce ośmioklasową szkołą dla dzieci z normą intelektualną, ale ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w której nauka odbywa się w klasach wyrównawczych, o charakterze terapeutycznym. Niewielkie zespoły uczniów pozwalają na wyrównywanie deficytów rozwojowych i zaburzeń emocjonalnych. Powołana w roku szk.1992/93 Szkoła Podstawowa nr 49 i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 – to Zespół Szkół Podstawowych nr 1 w Lublinie. W ramach reformy szkolnictwa w roku szkolnym 1999/2000 powstaje Gimnazjum Specjalne nr1 w Lublinie. Do gimnazjum specjalnego uczęszczają uczniowie po szkole sześcioletnim okresie nauki w szkole podstawowej nr 26. Zespół Szkół Podstawowych Nr 1 zmienił nazwę na Zespół Szkół Nr 4 w Lublinie. Uczą się tu uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim i umiarkowanym. W roku szk.2001/2002 w gimnazjum specjalnym powstały zespoły terapeutyczno – edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Dyrektorem Zespołu Szkół nr 4 od 1999 roku jest Bożenna Kowalik, vicedyrektorami: Bożenna Prażmo, Alicja Dudak.
Obecna szkoła funkcjonuje dzięki wieloletniej tradycji ukształtowanej przez pokolenia nauczycieli, którzy swoją pracę opierali na miłości, szacunku i zrozumienia potrzeb dziecka, wspierając ją ofiarnością, zaangażowaniem i taktem. Jest nas 81 nauczycieli i wychowawców, wśród nich: specjaliści pedagogiki specjalnej, logopedii, psycholog, katechetki, bibliotekarki. W szkole dla potrzeb dzieci są pediatra, pielęgniarka, lekarz stomatolog.
W swojej pracy pedagodzy wykorzystują nowoczesne metody, środki nauczania, poszukują coraz lepszych rozwiązań dydaktycznych, umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów. Nauczyciele – społecznicy są otwarci na potrzeby uczniów i starają się pozyskiwać dla nich pomoc, zjednując przychylność ludzi wrażliwych na los drugiego człowieka, a zwłaszcza dziecka. W 2000 r dzięki wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Prezydenta Miasta w naszej szkole zostaje otwarta pracownia komputerowa.
Przedmiotem codziennej troski dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników Szkoły jest ciągłe wzbogacanie procesu nauczania przez wprowadzanie nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych, stwarzanie odpowiedniej atmosfery wychowawczej, zapewnienie optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

2000 – 2010

Szkoła rozwija swoją ofertę zajęć specjalistycznych : pojawia się pracownia garncarstwa prowadzona przez znanego lubelskiego garncarza Pana Piotra Skibę, który swoją pasją zaraża nie tylko uczniów, ale i innych nauczycieli. Odtąd wszyscy goście są obdarowywani upominkami wykonanymi przez uczniów podczas zajęć.

cropped-glina.jpg

img_4641

Nową formą terapii stają się zajęcia taneczne oraz choreoterapeutyczne  prowadzone przez pana Piotra Mochola. Zajęcia te pomagają uczniom z różnymi niepełnosprawnościami rozwijać ukryte pasje oraz  pokonywać bariery i ograniczenia nie tylko ciała ale i duszy. Współpraca z Formacją Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej GAMZA oraz Stowarzyszeniem Miłośników Lublinie Tańca w pod kierunkiem p. Piotra Mochola owocuje wieloletnią współpracą .Tradycją stają się  pokazy tańca w naszej szkole. Uczniowie z zachwytem oglądają występy dorosłych tancerzy. Z czasem sami zaczynają przygodę z tańcem, która doprowadza ich na scenę. Formacja Tańca Towarzyskiego GAMZA na stałe wpisuje się w pejzaż naszej szkoły. Wspólne wyjazdy, próby, występy, prezentacje podczas corocznych Charytatywnych Koncertów Noworoczno- Karnawałowych,w czasie których prezentowane są  przedmioty wykonane w ramach zajęć rewalidacyjnych. Dochody z aukcji przeznaczane są na potrzeby uczniów: pomoce szkolne, wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne, organizację imprez kulturalnych.

munster

Rozwija się Gimnazjum Specjalne nr 20.  27.02.2003 r. odbywa się  uroczystość nadania im. Janusza Korczaka  Zespołowi Szkół Nr 4 w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, Gimnazjum Specjalne nr 20 oraz Szkoła Podstawowa dla uczniów z trudnościami w nauce nr 49. W trakcie uroczystości Dziecięca Kapituła Orderu im. J. Korczaka zaszczytne miano Kawalera Orderu im. J. Korczaka przyznała byłemu dyrektorowi naszej szkoły panu  Michałowi Ślusarzowi. Jest to gorące podziękowanie całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców za wieloletnią pracę i trud prowadzenia placówki.

Z inicjatywy rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły w 2005 roku powstaje Stowarzyszenie „Radość Dawania”. Prezesem stowarzyszenia zostaje p. Ewa Wrońska. Stowarzyszenie prowadzi działalność skierowaną na rzecz poprawy warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, prowadzi wszechstronne działania na rzecz edukacji, kształcenia, rehabilitacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, organizuje konferencje związane z problemem niepełnosprawności, organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną rodzicom, opiekunom, nauczycielom dziecka niepełnosprawnego, zajęcia dodatkowe dla potrzebujących uczniów.

Starsi uczniowie w szkole to okazja do podejmowania ważnych tematów i uczenia kompetencji osób dorosłych. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który uczy podstaw samorządności i demokracji. Cyklicznie odbywają się wybory do Rady  Uczniowskiej. Młodzież prowadzi „prawdziwe” kampanie wyborcze, przygotowuje plakaty, przeprowadza procedury głosowania z użyciem urn wyborczych, Organizowane są apele porządkowe i okolicznościowe- uczniowie sami są organizatorami życia szkolnego. Udział w Gimnazjadzie  – imprezie, która odbyła się w Hali MOSiR w Lublinie- integrującej środowisko szkolne (uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrekcję, pracowników szkoły, samorząd lokalny, parafie) potwierdził, że uczeń z niepełnosprawnością intelektualną też potrafi i też może rywalizować z rówieśnikami  ze szkół ogólnodostępnych. Gimnazjum to także pierwszy bal i polonez, czyli wykorzystanie nabytych na lekcjach wychowania fizycznego oraz choreoterapii umiejętności tanecznych. Powstaje wieloletnia tradycja dorosłego pierwszego balu wzorem innych szkół. Bale organizowane są najpierw w  szkole, ogromnym zaangażowaniem nauczycieli, uczniów i rodziców, by z czasem przenieść się do prawdziwych restauracji.

bal historia

Powstaje wiele inicjatyw nauczycielskich integrujących uczniów naszej szkoły z rówieśnikami z innych placówek na terenie miasta i województwa. Są to imprezy sportowe, kulturalne i historyczne. Wiele z tych uroczystości powstaje we współpracy z MOPR, Urzędem Miasta, lokalnymi organizacjami społecznymi, szkołami podstawowymi oraz liceami z terenu Lublina i całego województwa.   Obecność naszej społeczności  w środowisku lokalnym jest coraz bardziej zauważalna: Coroczna edycja Gry Lubelskiej powstałej z inicjatywy pani Marty Wicińskiej, która zaznajamia uczniów wszystkich klas z historią i tradycjami miasta  Lublina.

Uczestniczymy w dużych miejskich projektach: Festyny Rodzinne przy Parafii Świętego Michała, Sadzenie Dębów Pamięci w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia”, Dni Młodzieży Niepełnosprawnej, Festiwale Nauki, współpraca z Ośrodkiem Brama Grodzka Teatr NN, Europejskie Dni Dziedzictwa – to tylko niektóre z przykładów aktywności naszych uczniów w imprezach lokalnych.

Corocznie nasi uczniowie odnoszą ogromne sukcesy sportowe. Uczestniczą w imprezach o zasięgu wojewódzkim a nawet ogólnopolskim osiągając wysokie wyniki. Jest to zasługa nauczycieli wychowania fizycznego, którzy swoim entuzjazmem i pasają zarażają kolejne roczniki uczniów do uprawiania coraz to większej liczby dyscyplin sportowych: pika nożna, tenis stołowy, unihokej, łyżwy, sumo, zapasy, pływanie, biegi przełajowe i wiele innych.

01 (43)
01 (52)

W roku szkolnym 2003/2004 powstaje w naszej szkole pierwsza na Lubelszczyźnie klasa dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Klasa liczy 4 uczniów. Nauczanie odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania wspierane zajęciami z alternatywnej komunikacji. Pierwszą klasę dla dzieci z autyzmem prowadzi pani Kamila Matwiejuk. Nowi wychowankowie to nowe wyzwania  dla nauczycieli, którzy podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w studiach podyplomowych i doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności.

Z roku na rok przybywa klas dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Stajemy się placówką specjalizującą się w edukacji i terapii uczniów z zaburzeniem rozwoju. Efektem są konferencje naukowe, których tematyka poświęcona jest wyłącznie zagadnieniom pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu. Pierwsza z nich odbywa się ona na terenie szkoły ale w kolejnych latach przenosi się na zewnątrz, gdyż zainteresowanie zarówno środowiska nauczycielskiego , jak i uniwersyteckiego rośnie z każdym rokiem. Rozpoczyna się wieloletnia współpraca z uczelniami Lublina (UMCS, WSEI, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy) oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się opieką i terapią osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Cyklicznie organizowane są także Dni Godności Osób Niepełnosprawnych, czy Dzień Kolorowej Skarpetki dedykowany osobom z Zespołem Downa. Szkoła zawsze była placówką wielokulturową, otwartą na potrzeby osób wykluczonych społecznie.  Otwiera się także na potrzeby mniejszości narodowych – Romowie na stałe już goszczą w naszych murach pod opieką asystenta ds. edukacji dzieci romskich pana Bogdana Szczerby. Do kalendarza imprez szkolnych dołączają Dni Romskie w czasie których poznajemy ich kulturę i tradycje. Wspólnie uczymy się, bawimy, wyjeżdżamy na wakacje. Co roku organizowane są kolonie dla naszych uczniów przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkolne Koło TPD nr 19, do którego należy zdecydowana większość nauczycieli hojnie wspiera finansowo letnie wyjazdy dzieci, zaspakaja potrzeby materialne i rzeczowe uczniów, którzy jej potrzebują.

Romowie1

2010-2020

Uczniowie gimnazjum po raz pierwszy piszą swój dorosły egzamin. W salach zasiadają komisje zewnętrzne, lektorzy dla uczniów potrzebujących wsparcia w czytaniu i asystenci dla uczniów niepiszących

Konsekwencją rozwoju naszej placówki w kierunku nowych niepełnosprawności jest podnoszenie kwalifikacji oraz poznawanie  nowych metod oraz  technik uczenia. Rozszerzanie pakietu dostępnych zajęć specjalistycznych. Coraz większa liczba nauczycieli oprócz tytułu magistra z zakresu pedagogiki  ma podwójne lub potrójne studia podyplomowe, uczęszcza na kursy nowych technik terapeutycznych. Poszerzana jest baza rzeczowa, wyposażane pracownie specjalistyczne w sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrzeby lokalowe naszej placówki rosną z każdym rokiem, przybywa uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Co roku organizowane są konferencje poświęcone tematyce autyzmu, prezentowane są na nich nasze sukcesy w terapii i edukacji. Konferencje wpisują się w Światowe Dni Autyzmu, które odbywają się  we współpracy z lokalnymi organizacjami oraz uczelniami .

Bogatą ofertę edukacyjno- wychowawczą zawdzięczamy ogromnej pasji nauczycieli, którzy kosztem własnego wolnego czasu, poza godzinami pracy w szkole przygotowują projekty  dedykowane naszym uczniom.  Zajęcia taneczne z roku na rok mają coraz więcej uczestników, kolejne spektakle przygotowywane przez Piotra Mochola, Joannę Miłoszewicz- Czarnecką, Wiolettę Repeć   można oglądać w Internecie: np. „Akademia Pana Piotra”, spektakl „Zatrzymani w czasie”, udział w teledysku ” Dwa światy  jeden czas”, który został przygotowany na jedną z cyklu konferencji o autyzmie. Pracownie garncarstwa, wikliny, ogrodnictwa organizują wystawy prac uczniów. Przystępujemy do rządowego programu „Książki Naszych Marzeń”. Nad jego realizacją czuwały: Agnieszka Olszewska – koordynator, Ewelina Tureczek, Magdalena Drozd oraz  Ewa Iwanicka. Projekt umiem pływać mający na celu upowszechnienie tego sportu wśród dzieci i młodzieży. Nad jego sprawną realizacją od lat czuwają nauczyciele wychowania fizycznego. Zajęcia teatralne, współpraca z Teatrem im. Jana Christiana Andersena nawiązana przez p. Izabelę Folusz i Renatę Spodarek- Borkowską, realizacja  Projektu edukacyjnego Wędrówki przez cztery pory roku- przez panią Ewę Wrońską, Dzwonek na obiad – dofinansowanie obiadów dla uczniów- to niewielka część pracy naszych nauczycieli. Szkoła także uczestniczy od lat w programach i akcjach ekologicznych i prozdrowotnych w 2015 roku uzyskaliśmy Miejski certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

95- lecie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie obchodziliśmy   bardzo uroczyście. Zorganizowany został Festyn Rodzinny dla uczniów, absolwentów i rodziców na terenie szkoły przy ulicy Bronowickiej 21. Była to okazja do zaprezentowania bardzo bogatej oferty edukacyjno- terapeutycznej oraz wieloletniego dorobku szkoły. Dawni absolwenci z nostalgią wspominali czas spędzony w murach przy ulicy Bronowickiej. Prezentowane były prace uczniów, występy teatralne, taneczne, muzyczne i plastyczne.

Szkoła na Bronowickiej ma czym się pochwalić: życie szkolne bogato prezentowane na stronach internetowej kroniki dostępnej jest uczniom, rodzicom, gościom, którzy nas odwiedzają. W kronice prowadzonej przez p. Grażynę Bujak i Monikę Szych.

Zadań mamy coraz więcej, szkoła dosłownie „pęka” w szwach. Liczba oddziałów klasowych rośnie z każdym rokiem. Klasy dla uczniów z autyzmem liczą od 2-4 uczniów, dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 16, w klasie dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną 6. Przybywa także nauczycieli i pomocy nauczyciela, którzy są niezbędni w klasach  dla uczniów nisko funkcjonujących z autyzmem. Otwieramy klasy dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo ze sprzężeniami.

4 września 2017 roku otwarto nową filię naszej szkoły dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera przy ulicy Kurantowej. Budynek, który otrzymaliśmy od Urzędu Miasta był wcześniej placówką dla małych dzieci – żłobkiem, wymagał więc ogromnych nakładów finansowych, które pozwoliły na przystosowanie tego miejsca dla potrzeb uczniów klas I- III.   Uroczystość otwarcia nowej placówki uświetnił Pan Prezydent Krzysztof Żuk , który dokonał przecięcia symbolicznej wstęgi. Osobą prowadzącą była Pani Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz –Sprawka. Pani dyrektor Bożenna Kowalik otrzymała podziękowania za 40 letnią pracę na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

filia

Wzorem poprzednich czasopism wydawanych w naszej szkole:  „Nasza Gazetka”, czy „Głos spod ławki” w roku szkolnym 2017/2018 samorząd szkolny rozpoczął wydawanie gazetki szkolnej „Sówka”. Redakcją zajęły się nauczycielki języka polskiego p. E. Iwanicka. R. Spodarek- Borkowska i K. Zarajczyk.

W 2018 roku obyły się Lubelskie- Bronowickie Obchody 100- lecia Niepodległości Polski. Uczestniczyliśmy we mszy za ojczyznę w kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ulicy Fabrycznej. Imprezy patriotyczno- historyczne staja się stałym elementem naszego kalendarza. Chór nauczycieli pod kierunkiem Ewy Rak wspiera występy uczniów. Zaproszeni goście – przedstawiciele miasta i urzędów mają okazję do obejrzenia efektów pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Są pełni zachwytu nad poziomem występów dzieci. Dyrekcja oraz wyróżnieni nauczyciele otrzymują medale Prezydenta Miasta Lublina, Ministra Edukacji Narodowej i inne wyróżnienia.

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 roku, gimnazja zostały zlikwidowane a od roku szkolnego 2017/2018 nowe roczniki nie były przyjmowane, rozpoczęto wygaszanie gimnazjów. Ostatnie roczniki klas w latach 2017–2019 były nazywane „oddziałami gimnazjalnymi”. Wygaszony tym samym został Zespół Szkół nr 4, szkoła wróciła do swojej pierwotnej nazwy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Szkoła przy ulicy Bronowickiej 21 pomimo otwarcia Filii przy ulicy Kurantowej staje się za mała na nasze potrzeby.  Rośnie liczba nauczycieli oraz pomocy nauczyciela. Jest nam coraz ciaśniej. Rozpoczyna się remont budynku przy ulicy Bronowickiej, są plany na przeniesienie do innego- większego. Wiosną 2019 roku kilkudniowy strajk nauczycieli zaburza pracę szkoły. Część kontynuuje pracę, część pozostaje w szkole nie podejmując zadań edukacyjnych. Celem strajku jest poprawa warunków pracy i płacy nauczycieli. Strajk jest dużą próbą, przez którą musimy przejść jako kadra.

24 maja 2019 roku  uczniowie SPS 26  zostali zaproszeni przez Społeczny Komitet Organizacyjny Radę i Zarząd Dzielnicy Bronowice w Lublinie do wspólnego świętowania na III Wojewódzkiej Gali Integracyjno-Patriotyczno – Kulturalnej  „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” . Młodzież od marca uczestniczyła w projekcie szkolnym „450 lat Unii Lubelskiej. W 2019 roku po raz pierwszy odbyła się nowa impreza prezentująca możliwości naszych podopiecznych „Talent Show”, impreza przygotowana przez p. Joannę Miłoszewicz- Czarnecką  i Piotra Czarneckiego już od pierwszej edycji zdobyła ogromne uznanie.

19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej  nr 26 żegnaliśmy po raz pierwszy  – uczniów klas ósmych, a po raz ostatni – Gimnazjum nr 20.

Od 1 września 2020 roku placówką zarządza  zespół dyrektorów pod kierunkiem p. dyrektor Bożenny Kowalik i jej zastępców: Alicji Dudak, Piotra Mochola, Beaty Kosidło oraz Agnieszki Hankiewicz. Część uczniów została przeniesiona do budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 17 przy ulicy Krochmalnej.  Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 funkcjonuje już w trzech budynkach. Wymaga to sprawnej logistyki wszystkich pracowników. Dowozy uczniów do szkoły, rozwożenie posiłków musi być sprawnie zorganizowane.

Rok 2020 jest najtrudniejszym z powojennych. Wybucha pandemia. Wirus Covid 19 zmienia na wiele miesięcy nasze życie także to szkolne. Musimy się uczyć w reżimie sanitarnym. W miejscach wspólnych nosimy maseczki, dezynfekujemy pomieszczenia. Bardzo szybko nauczyciele i uczniowie musieli przestawić się na pracę przy pomocy nowoczesnych środków przekazu. Z początku było dość trudno –  wprowadzenie elektronicznego dziennika ułatwiło nam kontakt. Zainstalowanie w kwietniu platformy TEAMS pozwoliło na prowadzenie lekcji zdalnych. Uczniowie poprzez komunikator łączą się z nauczycielem i innymi uczniami z klasy, mogą korzystać z materiałów zamieszczanych on-line. Pandemia coronawirusa zmieniła na długo rzeczywistość szkolną. Rok szkolny 2019-2020 po raz pierwszy żegnaliśmy rozdając dzieciom świadectwa przed budynkiem szkoły w reżimie sanitarnym i w maseczkach.

Rok szkolny 2020/2021 to rok naszego jubileuszu. Nasza szkoła obchodzi stulecie swojego istnienia. Już drugi rok prowadzimy nauczanie hybrydowe- to znaczy część klas uczy się w szkole a pozostali w tym czasie mają nauczanie zdalne. Dbamy o warunki sanitarno- epidemiologiczne stosując wszelkie zasady higieny. Zdarzyły się przypadki zachorowań wśród nauczycieli i uczniów oraz ich rodzin. Uczestniczyliśmy w szczepieniach, aby jak najszybciej móc wrócić do pracy, mając świadomość, że nauka zdalna przynosi naszym uczniom tak samo wiele korzyści jak i szkód. Życie szkolne jednak nie zamarło. Nauczyciele wykazali się wielką kreatywnością przenosząc wszystkie cykliczne imprezy do sieci. Co tydzień na stronie internetowej szkoły pojawiają się informacje zamieszczane przez nauczycieli aby stworzyć platformę kontaktu pomiędzy uczniami. Nagrywane są filmy, piosenki, prezentacje multimedialne prezentujące bogate i aktywne życie naszej szkoły. Przygotowujemy się do uroczystych obchodów 100-lecia mając nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam na to. Nauczyciele przygotowują projekty w oparciu o bogatą historię i tradycję naszej szkoły. Efekty ich pracy zamieszczane są na stronie internetowej. jest to obecnie jedyna forma, w jakiej możemy się zaprezentować.