O szkole

 PRZYJAZNA I SPECJALISTYCZNA EDUKACJA

„(…) pomyślmy głębiej o zagadnieniu dzieci niepełnosprawnych,

otoczmy je rozumną i dobrze zorganizowaną opieką wychowawczą,

a wynikiem naszej pracy będzie zdrowsze i szczęśliwsze społeczeństwo”

Maria Grzegorzewska

„Szkoła, którą kieruję jest otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Ma bogatą historię i tradycje ukształtowane przez pokolenia nauczycieli.  Od chwili jej powstania po dzień dzisiejszy, najważniejszym zadaniem jest przygotowanie absolwentów do radzenia sobie w dorosłym życiu, pełnienia różnych ról społecznych, bycia dobrym człowiekiem i obywatelem. Moim priorytetem jest profesjonalizm kadry, przyjazna atmosfera pracy. Dbam o rozwój szkoły i włączane uczniów w środowisko lokalne. Wyrażam ogromną wdzięczność i szacunek dla Wszystkich, którzy pomagają moim uczniom i szkole.”

Dyrektor Bożenna Kowalik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26

Pierwsza w Lublinie szkoła specjalna, powstała w roku szkolnym 1920/21. W dniu dzisiejszym w szkole uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. W obecnym budynku szkoła istnieje od stycznia 1967 roku.

Szkoła zapewnia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

  • Optymalny rozwój przez stosowanie aktywizujących metod i środków nauczania,
  • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez maksymalne usprawnianie niezaburzonych funkcji, korygując przy tym nieprawidłowości, kompensując braki poprzez dużą ilość indywidualnych zajęć rewalidacyjnych (logoterapię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną,  arteterapię, socjoterapię, choreoterapię, rewalidację społeczną, integrację sensoryczną, garncarstwo, wikliniarstwo),
  • Opiekę w świetlicy szkolnej przez cały cykl nauki,
  • Przygotowanie do odpowiedzialnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i rodzinnym,
  • Wychowanie przez integrację dzieci ze zdrowymi rówieśnikami w duchu poszanowania zasad współżycia w społeczeństwie,
  • Promowanie bezpiecznego stylu życia przez wychowanie prozdrowotne.

Wymagane dokumenty dla uczniów podejmujących naukę w SP nr 26:

– orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

– podanie rodziców (prawnych opiekunów) złożone wraz z orzeczeniem do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Narutowicza 37/39

– skierowanie wydane przez Wydział Oświaty i Wychowania UM w Lublinie.

KLASY DLA DZIECI Z AUTYZMEM

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 od września 2003 roku utworzone zostały klasy dla dzieci z autyzmem. Klasy liczą od 2 do 4 uczniów.

Nauczanie odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania dla dzieci z autyzmem, który zapewnia oprócz zajęć obowiązkowych alternatywne metody komunikacji.

Uczniowie uczestniczą w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.