Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność  cyfrową swojej strony internetowej http://www. sps26.lublin.eu zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
ul Bronowicka 21
20-301 Lublin
tel: 81 745 14 07

e-mail: poczta@sps26.lublin.eu
www.sps26.lublin.eu
Data publikacji strony internetowej: rok 2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.02.2021 r.

Informacja o dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo nie spełnia wytycznych dla dostępności treści interaktywnych, określonych Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu następujących niezgodności :

 • brak dostępności cyfrowej części plików;
 • brak warstwy tekstowej skanowanych dokumentów;
 • brak opisów alternatywnych publikowanych zdjęć i infografik;

Brak dostępności cyfrowej treści interaktywnych opublikowanych na stronie internetowej zaistniał z uwagi na fakt, że:

 • posiadają strukturę bez możliwości konwersji i dostosowania formatu.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki w celu nawigacji po stronie

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej nr 26 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21, 20-301 Lublin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli:
 • do budynku Szkoły Podstawowej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie prowadzi wejście główne od strony ul. Bronowickiej oraz trzy wejścia dodatkowe
 • główne wejście do budynku szkoły usytuowane jest od strony ul. Bronowickiej. Otwierane jest po naciśnięciu przycisku dzwonka, podejście wykonane z kostki brukowej z zachowaniem pochyłości dla umożliwienia wjazdu na poziom podpiwniczenia dla wózków inwalidzkich  dla osób niepełnosprawnych
 • drugie wejście znajduje się również od strony ul. Bronowickiej, prowadzi po 7 stopniach schodowych i jest otwierane przez pracownika szkoły, po wcześniejszym  uzgodnieniu
 • trzecie wejście do szkoły 13 stopniowe, usytuowane jest od strony ul. Firlejowskiej, przy parkingu i podejściu prowadzącym do wiaty śmietnikowej, na boisko i plac zabaw, przeznaczone jest dla pracowników szkoły
 • ostatnie z wejść przeznaczone jest dla pracowników kuchni, dostawców towaru do stołówki i obsługi kotłowni CO. Znajduje się od strony ul. Firlejowskiej, pomiędzy wyjściem na plac zabaw, a szachem dźwigu osobowego. Wejście dostępne jest w godzinach pracy szkoły
 • dodatkowo w budynku przy boisku trawiastym w sąsiedztwie placu zabaw jest wyjście ewakuacyjne na teren zewnętrzny
 • szkoła jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostosowanie obejmuje: dwie toalety, po jednej na parterze i pierwszym piętrze, rampę do przewozu wózków z osobami niepełnosprawnymi oraz dźwig osobowy na dwa wózki, zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych na każdą kondygnację
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • rampa schodowa na klatce schodowej prowadzącej do sali gimnastycznej zapewnia dostęp dla osób na wózkach do sali gimnastycznej i wyjścia ewakuacyjnego na teren zewnętrzny
 • dźwig osobowy zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych do każdej kondygnacji.
  3. Opis dostosowań budynku:
 • dźwig osobowy wyposażony jest w system informacji głosowej
 • pętle indukcyjne nie są dostępne
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • na terenie zewnętrznym szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego
  6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 • w budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej nr 26 im. Janusza Korczaka Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w Lublinie przy ul. Kurantowej 5, 20-836 Lublin

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli:
 • do budynku szkoły prowadzi wejście główne od ul. Kurantowej, otwierane po naciśnięciu przycisku domofonu oraz wejścia dodatkowe: od strony wiaty śmietnikowej oraz od strony kuchni, zamykane na stałe na klucz, otwierane docelowo. Dodatkowo od strony ogrodu jest możliwość wejścia przez poszczególne pomieszczenia:
 1. wejście przez salę gimnastyczną
 2. wejście przez magazyn łączący salę gimnastyczną z salą gimnastyki korekcyjnej
 3. wejście przez korytarz przy bibliotece
 4. wejście przez świetlicę
 5. wejście przez jadalnię.
 • wejścia te zamykane są na klucz, otwierane w zależności od potrzeb. Główne wejście do budynku szkoły oraz wejście przez salę gimnastyczną są przystosowane dla osób niepełnosprawnych – prowadzi do nich podjazd umożliwiający wjazd wózków inwalidzkich. Przy pozostałych wejściach znajdują się trzystopniowe schody.
 • wewnątrz budynku szkoły znajduje się dźwig osobowy, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dostosowanie obejmuje również toalety, znajdujące się na parterze i piętrze budynku.
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • wszystkie pomieszczenia, a także korytarze znajdujące się w budynku szkoły są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się – brak progów.
 1. Opis dostosowań budynku:
 • dźwig osobowy wyposażony jest w system informacji głosowej
 • pętle indukcyjne nie są dostępne
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • na terenie zewnętrznym szkoły jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 1. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
 • w budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.