„Umiem Pływać”

ggg

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lublin. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

 

Do głównych celów projektów możemy zaliczyć:

  • edukacje w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów i innych obiektów sportowych;
  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie i baseny),
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
  • zapewnienie bezpłatnej nauki pływania;