Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

285px-tpdolTOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego, które zrzesza osoby działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz ich rodziców. Tradycja organizowania pomocy sięga roku 1919. Dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swoim członkom, działaczom, ludziom bez reszty oddanym sprawom dzieci.

Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

 Tożsamość Towarzystwa odzwierciedlona w realizacji jego celów, kształtowana jest w oparciu o zasady:

  • równości szans dla każdego dziecka w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, rozwoju perspektyw życiowych dziecka
  • sprawiedliwego i równego traktowania oraz poszanowania podmiotowości i godności dziecka
  • tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów
  • integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych
  • działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu

Szkolne Koło nr 19 przy Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka włącza się pracę Regionalnego Oddziału TPD.
Dla uczniów szkoły działania pomocowe realizowane są poprzez:

– organizowanie czasu wolnego oraz opieki podczas wakacyjnego wypoczynku letniego na turnusach rehabilitacyjnych

– wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym

– wsparcie społeczne

– ochronę praw dziecka

– udzielanie pomocy rzeczowej i materialnej

– organizację poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego

– kierowanie do lekarzy specjalistów