Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne:

STATUT SPS 26  pdfffff

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  pdfffff

Procedury obowiązujące od 1.09.2022 r. – Wewnątrzszkolne procedury „Bezpieczna szkoła” :

 • Procedura postępowania w przypadku ucieczki ucznia z lekcji    pdfffff
 • Procedury przygotowania opinii o uczniach    pdfffff
 • Procedura postępowania w przypadkach konieczności umieszczenia ucznia w pokoju wyciszeń/relaksacji    pdfffff
 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u ucznia zachowania trudnego    pdfffff
 • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia    pdfffff
 • Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego    pdfffff

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy pdfffff

Formularze do pobrania:

 • OŚWIADCZENIE RODZICA W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA RELIGIĘ   wordddd
 • WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA DOWOZEM 2022/2023  pdfffff
 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA NOWO PRZYJĘTYCH UCZNIÓW pdfffff
 • OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH – COVID19  wordddd pdfffff
 • OŚWIADCZENIE O UŻYWANIU SAMOCHODU PRYWATNEGO W CELU PRZEWIEZIENIA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
  Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO PLACÓWKI OŚWIATOWEJ I Z POWROTEM   wordddd pdfffff
 • KLAUZULA INFORMACYJNA/ZGODA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff
 • WNIOSEK O ORGANIZACJĘ DOWOŻENIA ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff
 • OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI DOWOŻENIA ZTM 2021/22 wordddd   pdfffff
 • WNIOSEK O POWIERZENIE TRANSPORTU I OPIEKI NAD DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM pdfffff
 • DEKLARACJA RODZICA O ZASADACH ORGANIZACJI DOWOZÓW W CZASIE EPIDEMII  pdfffff
 • ZGODA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM  pdfffff
 • KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ   wordddd
 • KARTA ZGŁOSZENIA  UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ    wordddd
 • ZASADY PRZEWOZU UCZNIÓW   pdfffff
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA – ZTM   wordddd   pdfffff
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW DZIECI – ZTM   wordddd   pdfffff
 • POTWIERDZENIE OBECNOŚCI UCZNIA W PLACÓWCE- dla dzieci spoza Miasta Lublin   wordddd   pdfffff
 • OŚWIADCZENIE – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  w celu realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej   wordddd
 • POMOC SOCJALNA – WNIOSEK       pdfffff
 • POMOC SOCJALNA – OŚWIADCZENIE   pdfffff